WOORDEN   Α Β Γ Δ Ε Ζ Η Θ Ι Κ Λ Μ Ν Ξ Ο Π Ρ Σ Τ Υ Φ Χ Ψ Ω    
NAMEN Α Β Γ Δ Ε Ζ Η Θ Ι Κ Λ Μ Ν Ξ Ο Π Ρ Σ Τ Υ Φ Χ Ψ Ω    
AUTEURS A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X IJ Z
 
 
Ischomachus als leermeester van zijn jonge vrouw
Op de vraag van Socrates of Ischomachus zelf zijn vrouw heeft onderwezen in
haar huishoudelijke taken antwoordt Ischomachus dat dat gezien haar
achtergrond wel het geval moest zijn. Welopgevoed, maar door haar jeugdige
leeftijd zonder enige praktische ervaring kwam zij in zijn huis. Na met haar om de
gunst van de goden gebeden te hebben is hij zijn taak als leermeester begonnen.
 
Xenophon, Oeconomicus 7,4-8
4. Ἀλλα καὶ τοῦτο, ἔφην, ἔγωγε, ὦ Ἰσχόμαχε, πάνυ ἂν ἡδέως πυθοίμην,
πότερα
πότερα...ἢ: = πότερον...ἢ.
αὐτὸς σὺ ἐπαίδευσας τὴν γυναῖκα, ὥστε
ὤστε εἶναι: vul αὐτήν als subjectsaccusativus bij εἶναι aan.
εἶναι οἵαν
οἷαν δεῖ: οἷαν αὐτὴν δεῖ εἶναι.
δεῖ, ἢ
ἐπισταμένην
ἐπισταμένην...διοικεῖν: terwijl zij al wist hoe..te regelen/hoe ze…moest regelen.
ἔλαβες παρὰ
παρὰ τοῦ πατρὸς καὶ τῆς μητρὸς: tot haar huwelijk stond het meisje onder het gezag van haan ouders (formeel onder dat van haar vader), daarna kwam ze onder het gezag van echtgenoot.
τοῦ πατρὸς καὶ τῆς μητρὸς διοικεῖν τὰ
τὰ προσήκοντα αὐτῇ: i.e. haar plichten: de zaken van de huishouding.
προσήκοντα αὐτῇ.
5. καὶ τί ἄν, ἔφη, ὦ Σώκρατες, ἐπισταμένην αὐτὴν παρέλαβον, ἥ ἔτη
ἔτη...πεντακαίδεκα γεγονυῖα: in Athene lag de huwelijksleeftijd van de vrouw tussen de veertien en achttien jaar, die van de man rond de dertig jaar.
μὲν
οὔπω πεντεκαίδεκα γεγονυῖα ἦλθε πρὸς ἐμέ, τὸν δ᾿ ἔμπροσθεν χρόνον ἔζη
ὑπὸ
ὑπὸ πολλῆς ἐπιμελείας: i.e. onder streng toezicht.
πολλῆς ἐπιμελείας, ὅπως ὡς
ὡς ἐλάχιστα: object bij ὄψοιτο;
ὡς + superlativus: zo…mogelijk.
ἐλάχιστα μὲν ὄψοιτο
ὄψοιτο...ἀκούσοιτο...ἐροίη: optativi futuri in finale complementzinnen na een verbum/uitdrukking (i.c. ἐπιμελείας) van streven; het futurum bij ὁράω en dat bij ἀκούω hebben mediale uitgangen.
, ἐλάχιστα
ἐλάχιστα: nog verbinden met ὡς;
ὡς + superlativus: zo…mogelijk.
δὲ
ἀκούσοιτο, ἐλάχιστα
ἐλάχιστα: nog verbinden met ὡς;
ὡς + superlativus: zo…mogelijk.
δ᾿ ἐροίη
ἐροίη: < λέγω.
; 6. οὐ
οὐ γὰρ ἀγαπητόν σοι δοκεῖ εἶναι...; : Want lijkt het je al niet mooi te zijn…?;
de retorische vraag is een reactie op καὶ...ἐροίη.
γὰρ ἀγαπητόν σοι δοκεῖ εἶναι, εἰ
μόνον
μόνον: bepaling bij ἐπισταμένη.
ἦλθεν ἐπισταμένη ἔρια
ἔρια παραλαβοῦσα: wanneer zij wol had gekregen; predicatieve bepaling, ondergeschikt aan ἐπισταμένη
παραλαβοῦσα ἱμάτιον ἀποδεῖξαι
ἀποδεῖξαι: ἀποδείκνυμι: te voorschijn brengen/produceren.
καὶ
καὶ: verbindt μόνον… ἐπισταμένη…ἱμάτιον ἀποδεῖξαι en ἑωρακυῖα, ὡς...δίδοται.
ἑωρακυῖα, ὡς
ὡς...δίδοται: indirecte vraag, complement bij ἑωρακυῖα.
ἔργα
ἔργα...ταλάσια: i.e. spinnen en weven.
ταλάσια θεραπαίναις δίδοται; ἐπεὶ
ἐπεὶ: leidt een schijnbare hoofdzin in; vert.: trouwens.
τά
τὰ...ἀμφὶ γαστέρα...πεπαιδευμένη: παιδεύω τινά τι: iemand (τινα) in iets (τι) opvoeden;
τὰ...ἀμφὶ γαστέρα: i.e. matigheid in voedselgebruik. Deze eigenschap werd in het dagelijks leven in Athene vooral uit economische overwegingen geprezen. In filosofie en religie werden er andere, vaak morele waarden aan toegekend.
γε ἀμφὶ
γαστέρα, ἔφη, πάνυ καλῶς, ὦ Σωκράτες, ἦλθε πεπαιδευμένη· ὄπερ
μέγιστον ἔμοιγε δοκεῖ παίδευμα εἶναι καὶ ἀνδρὶ καὶ γυναικί.
 
Vervolg 
Vertaling
Tekst
Aantekeningen
 
  Flavius Josephus
  Andere auteurs
Omhoog