WOORDEN   Α Β Γ Δ Ε Ζ Η Θ Ι Κ Λ Μ Ν Ξ Ο Π Ρ Σ Τ Υ Φ Χ Ψ Ω    
NAMEN Α Β Γ Δ Ε Ζ Η Θ Ι Κ Λ Μ Ν Ξ Ο Π Ρ Σ Τ Υ Φ Χ Ψ Ω    
AUTEURS A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X IJ Z
 
 
Complementaire taken
De goden hebben man en vrouw aaneengevoegd in een complementair
deelgenootschap. Samen, maar ieder op eigen wijze, brengen zij kinderen voort,
verzekeren ze zich zo voor de oude dag, en regelen ze de huishouding, hij de
taken buitenshuis verrichtend, zij, als de bijenkoningin in de korf, het beheer
binnenshuis voerend. Van godswege is hun natuur aangepast aan hun specifieke
taken.
 
Xenophon, Oeconomicus 7,16-22
16. Καὶ τί δ’γ, ἔφη, ὁρᾷς, ἡ
ἡ γυνή: subject bij ἔφη.
γυνή, ὅ τι
ὅ τι ἂν ἐγὼ ποιοῦσα συναύξοιμι: (lett.: wat doende ik …voorspoedig zou laten zijn) wat ik zou kunnen doen om…voorspoedig te laten zijn.
ἂν ἐγὼ ποιοῦσα συναύξοιμι τὸν
οἶκον; ναὶ
ναὶ μά Δι᾿: (ja,) bij Zeus.
μὰ Δι᾿, ἔφην ἐγώ, ἅ
: objectsaccusativus bij δύνασθαι.
τε οἱ θεοὶ ἔφυσάν σε δύνασθαι καὶ
καὶ ὁ νόμος συνεπαινεῖ: καὶ ἃ ὁ νόμος συνεπαινεῖ σε δύνασθαι;
ὁ νόμος συνεπαινεῖ: merk op hoezeer volgens Ischomachus de wet in overeenstemming met de goddelijke natuurwet is.
ὁ νόμος
συνεπαινεῖ, ταῦτα πειρῶ
πειρῶ: imperativus!
ὥς βέλτιστα ποιεῖν.
17. καὶ τί δὴ ταῦτά ἐστιν; ἔφη ἐκείνη. οἶμαι
οἶμαι οὐ τὰ ἐλάχιστου: οἶμαι ταῦτα οὐ τὰ ἐλάχιστου εἶναι.
μὲν ἔγωγε, ἔφην, οὐ τὰ
ἐλαχίστου ἄξια, εἰ
εἰ μή πέρ γε: als tenminste niet/tenzij.
μή πέρ γε καὶ ἡ ἐν τῷ σμήνει ἡγεμὼν μέλιττα ἐπ᾿
ἐπ᾿ ἐλαχίστου: allerminst.
ἐλαχίστου ἀξίοις ἔργοις ἐφέστηκεν. 18. ἐμοὶ γάρ τοι, ἔφη
ἔφη φάναι: …zei hij dat hij (destijds) zei
. φάναι, καὶ οἱ
θεοὶ, ὦ γύναι, δοκοῦσι πολὺ διεσκεμμένως μάλιστα τὸ ζεῦγος τοῦτο
συντεθεικέναι
συντεθεικέναι: = συντεθηκέναι.
, ὃ καλεῖται θῆλυ καὶ ἄρρεν, ὅπως ὅτι
ὅτι ὠφελιμώτατον: ὅτι + superlativus: zo…mogelijk.
ὠφελιμώτατον ᾖ αὐτῷ
αὐτῷ: onduidelijk:
juist daardoor (i.e. door het samengaan van mannelijk en vrouwelijk) ?
indien αὑτῷ (= ἑαυτῷ): voor zichzelf of door zichzelf (i.e. intrinsiek) ?
εἰς τὴν κοινωνίαν. 19. πρῶτον μὲν γὰρ τοῦ
τοῦ μὴ ἐκλιπεῖν...γένη: opdat de soorten niet uitsterven;
de ‘genitivus’ (cf. τοῦ) van de infinitivus kan finale betekenis hebben.
μὴ ἐκλιπεῖν ζῴων γένη τοῦτο τὸ
ζεῦγος κεῖται μετ᾿
μετ᾿ ἀλλήλων: i.e. de partners met elkaar.
ἀλλήλων τεκνοποιούμενον, ἔπειτα τὸ
τὸ...κεκτῆσθαι: κέκτημαι (perf. met praesensbetekenis): bezitten; bij κτάομαι (verwerven).
γηροβοσκοὺς
κεκτῆσθαι ἑαυτοῖς
ἑαυτοῖς: bepaling van de belanghebbende persoon bij κεκτῆσθαι;
het pronomen reflexivum slaat terug op de in κεκτῆσθαι geïmpliceerde subjectsaccusativus (NL: men/ze).
ἐκ
ἐκ τοῦ ζεύγους: logisch gezien overbodig, aangezien τὸ ζεῦγος nog subject bij πορίζεται is.
τούτου τοῦ ζεύγους τοῖς γοῦν
γοῦν: (γε + οὖν) althans.
ἀνθρώποις πορίζεται
πορίζεται: τὸ ζεῦγος is nog het subject.
.
ἔπειτα δὲ καὶ ἡ
ἡ δίαιτα τοῖς ἀνθρώποις οὐχ ὥσπερ τοῖς κτήνεσιν ἐστιν: de leefwijze is voor de mensen niet zoals voor het vee/de schapen > de mensen hebben geen leefwijze zoals het vee/de schapen.'
δίαιτα τοῖς ἀνθρώποις οὐχ ὥσπερ τοῖς κτήνεσίν ἐστιν ἐν
ἐν ὑπαίθρῳ: onder de blote hemel;
ὕπαιθρος = ὑπαίθριος (WL).
ὑπαίθρῳ, ἀλλὰ στεγῶν δεῖται
δεῖται: ἡ δίαιτα is nog het subject;
δέομαι + gen.: nodig hebben.
δηλονότι.
 
Vervolg 
Vertaling
Tekst
Aantekeningen
 
  Flavius Josephus
  Andere auteurs
Omhoog