WOORDEN   Α Β Γ Δ Ε Ζ Η Θ Ι Κ Λ Μ Ν Ξ Ο Π Ρ Σ Τ Υ Φ Χ Ψ Ω    
NAMEN Α Β Γ Δ Ε Ζ Η Θ Ι Κ Λ Μ Ν Ξ Ο Π Ρ Σ Τ Υ Φ Χ Ψ Ω    
AUTEURS A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X IJ Z
 
 
De strenge geboden voor het dagelijkse leven resulteren in heroïsche
doodsverachting

Geen volk, hoe krijgshaftig ook, kan in moed wedijveren met het Joodse volk,

dat bereid is voor zijn wetten een moeilijker dood dan die in de oorlog, de
marteldood, te sterven.
 
Flavius Josephus, Contra Apionem II 232-235
232 .Ἆρ᾿
Ἆρ᾿ οὖν: vraagpartikel, dikwijls gecombineerd met οὖν;
οὖν geeft aan dat de vraag een logisch vervolg op het voorafgaande is.
οὖν καὶ παρ᾿ ἡμῖν, οὐ
οὐ λέγω τοσούτους, ἀλλὰ δύο ἢ τρεῖς ἔγνω τις προδότας γενομένους...ἢ φοβηθέντας:
van ἔγνω hangt een AcP-constructie af (waarin τοσούτους, δύο en τρεῖς de accusativi en γενομένους en φοβηθέντας de congruerende participia zijn), maar de constructie wordt doorbroken door λέγω; λέγω eigent zich als het ware de accusativi als objecten toe.
λέγω τοσούτους
τοσούτους: sc. als elders.
, ἀλλὰ δύο ἢ τρεῖς ἔγνω
τις προδότας γενομένους τῶν
τῶν νόμων: genitivus obiectivus, afhankelijk van προδότας.
νόμων ἢ θάνατον φοβήθεντες, οὐχὶ
οὐχὶ...χαλεπώτατος: legt θάνατον ἐκεῖνον uit;
ουχὶ: ι- versterkt οὐχ.
τὸν
τὸν ῥᾷστον ἐκεῖνον: i. e. ἐκεῖνον τὸν ῥᾷστον θάνατον.
ῥᾷστον ἐκεῖνον λέγω τὸν συμβαίνοντα τοῖς μαχομένοις, ἀλλὰ τὸν μετὰ
λύμης τῶν σωμάτων, ὁποῖος εἶναι δοκεῖ πάντων χαλεπώτατος;  233. ὃν
ὃν: relatieve aansluiting;
ὅν heeft de zojuist beschreven dood als antecedent.
ἔγωγε νομίζω τινὰς
τινὰς...προσφέρειν: AcI, afhankelijk van νομίζω;
τινὰς κρατήσαντας ἡμῶν: i.e. de Romeinen en anderen die in de loop der tijden successievelijk de Joden onderworpen hebben.
κρατήσαντας ἡμῶν οὐχ ὑπὸ μίσους προσφέρειν τοῖς
ὑποχειρίοις, ἀλλ᾿ ὡς
ὡς: + participium βουλομένους.
θαυμαστόν τι θέαμα βουλομένους ἰδεῖν, εἴ
εἴ τινές εἰσιν...παραβιασθεῖεν: indirecte vraag, afhankelijk van ἰδεῖν, dat ook met een object (θαυμαστόν τι θέαμα) geconstrueerd is;
εἴ: of;
in de indirecte vraag is een conditionele bijzin (εἰ ἢ....παραβιασθεῖεν) opgenomen.
τινές
εἰσιν ἄνθρωποι οἱ μόνον εἶναι κακὸν αὑτοῖς πεπιστευκότες, εἰ
εἰ...παραβιασθεῖεν: conditionele bijzin, die μόνον...κακὸν uitlegt.
ἢ πρᾶξαί τι
παρὰ τοὺς ἑαυτῶν νόμους ἢ λόγον εἰπεῖν παρ᾿
παρ᾿ ἐκείνους: sc. τοὺς νόμους.
ἐκείνους παραβιασθεῖεν
παραβιασθεῖεν: met passieve betekenis.
234. οὐ χρὴ δὲ θαυμάζειν εἰ πρὸς θάνατον ἀνδρείως
ἀνδρείως ἔχομεν:
ἔχω + adverbium = εἰμί + adiectivum.
ἔχομεν ὑπὲρ
ὑπὲρ τῶν νόμων: de voorzetselgroep is afhankelijk van θάνατον.
τῶν
νόμων παρὰ
παρὰ τοὺς ἄλλους ἅπαντας: περὶ τῶν ἄλλων ἁπάντων.
τοὺς ἄλλους ἅπαντας· οὐδὲ γὰρ τὰ
τὰ ῥᾷστα δοκοῦντα: accusativus, object bij ὑπομένουσιν.
ῥᾷστα δοκοῦντα τῶν
τῶν ἡμετέρων ἐπιτηδευμάτων: de genitivus hangt van ῥᾷστα af.
ἡμετέρων ἐπιτηδευμάτων ἄλλοι ῥᾷδιως ὑπομένουσιν, αὐτουργίαν
'αὐτουργίαν: i.e. eigen arbeid, in tegenstelling tot die van slaven (ἐργασία).
λέγω
καὶ τροφῆς λιτότητα καὶ τὸ
τὸ…φαγεῖν...πιεῖν...προσελθεῖν: derde object bij λέγω.
μηδὲν
μηδὲν…μηδὲ: twee of meer ontkenningen waarvan de laatste samengesteld is, versterken elkaar;
μηδὲν: accusativus, object bij φαγεῖν en πιεῖν.
εἰκῆ
εἰκῆ: = εἰκῇ.
μηδ᾿ ὡς ἔτυχεν
ἔτυχεν...ἐπιτεθυμηκὼς: een vorm van τυγχάνω, met een participium geconstrueerd.
ἕκαστος
ἐπετεθυμηκὼς φαγεῖν
φαγεῖν: ἔφαγον: aoristus bij ἐσθίω.
ἢ πιεῖν, ἢ συνουσίᾳ
συνουσίᾳ προσελθεῖν καὶ πολυτελείᾳ:
προσέρχομαι + dat.: tot iets overgaan.
προσελθεῖν ἢ πολυτελείᾳ, καὶ
καὶ πάλιν: en verder.
πάλιν ἀργίας
ἀργίας...τάξιν άμετακίνητον: onveranderlijk vastgestelde tijden van rust.
ὑπομεῖναι τάξιν ἀμετακίνητον.  235. ἀλλ᾿ οἱ τοῖς ξίφεσιν
ὁμόσε
ὁμόσε χωροῦντες: ὁμόσε χωρέω: naar dezelfde plaats gaan, (mil.) uitrukken voor de slag.
χωροῦντες καὶ τοὺς πολεμίους ἐξ
ἐξ ἐφόδου: bij de eerste nadering.
ἐφόδου τρεπόμενοι
τρεπομένοι: = τρέποντες;
τρέπω: op de vlucht jagen,
τρέπομαι: op de vlucht slaan (h.l. op de vlucht jagen).
τοῖς
τοῖς προστάγμασι...ἀντιβλέψειαν:
ἀντιβλέπω τινί: iets onder ogen zien.
προστάγμασι τοῖς περὶ διαίτης οὐκ <ἂν> ἀντιβλέψειαν. ἡμῖν
ἡμῖν: de dativus hangt van περίεστιν af.
δὲ πάλιν
πάλιν: daarentegen.
ἐκ
ἐκ τοῦ...πειθαρχεῖν: ἐκ: op grond van.
τοῦ περὶ ταῦτα
ταῦτα: ταῦτα resumeert 234 αὐτουργίαν... ἀμετεκίνητον.
τῷ
τῷ νόμῳ: de dativus hangt van πειθαρχεῖν af.
νόμῳ πειθαρχεῖν ἡδέως
ἡδέως: bepaling bij πειθαρχεῖν.
κἀκεῖ
κἀκεῖ: (crasis van καί en ἐκεῖ) i.e. in de strijd.
περίεστιν
ἐπιδείκνυσθαι τὸ
τὸ γενναῖον: i.e. onze voortreffelijkheid.
γενναῖον.
 
Vertaling
Tekst
Aantekeningen
 
  Flavius Josephus
  Andere auteurs
Omhoog