WOORDEN   Α Β Γ Δ Ε Ζ Η Θ Ι Κ Λ Μ Ν Ξ Ο Π Ρ Σ Τ Υ Φ Χ Ψ Ω    
NAMEN Α Β Γ Δ Ε Ζ Η Θ Ι Κ Λ Μ Ν Ξ Ο Π Ρ Σ Τ Υ Φ Χ Ψ Ω    
AUTEURS A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X IJ Z
 
DE VERHOUDING TUSSEN DE JODEN EN DE WET
 

Alle Joden kennen de wet

Doordat de wet regelmatig in hun bijeenkomsten wordt voorgelezen kennen alle
Joden haar. Anderen leren hun wet slechts na overtreding kennen en zelfs hun
hoogste autoriteiten zijn slecht van haar op de hoogte. De Joden dragen hun wet
als het ware in hun hart gegrift, waardoor bij overtreding geen excuus geldt om
aan straf te ontkomen.
 
Flavius Josephus, Contra Apionem II 175-178
175. Οὐδὲ γὰρ τὴν ἀπὸ τῆς ἀγνοίας ὑποτίμησιν κατέλιπεν, ἀλλὰ καὶ
κάλλιστον καὶ ἀναγκαιότατον ἀπέδειξε παίδευμα τὸν νόμον, οὐκ εἰσάπαξ
ἀκροασομένοις
ἀκροασομένοις: doelaangevend te vertalen participium futuri; de dativus hangt van ἀπέδειξε af.
οὐδὲ δὶς ἢ πολλάκις, ἀλλ᾿ ἑκάστης
ἑκάστης ἑβδομάδος: = ἑκάστης ἑβδόμης;
bepaling van tijd;
ἡ ἑβδόμη sc. ἡμέρα: de zevende dag, de sabbat;
ἑβδομάς, ἡ: WL.
ἑβδομάδος τῶν
τῶν ἄλλων ἔργων ἀφεμένους: ἀφίημι + gen.: van iets afzien, iets opgeven, med. + gen.: zich van iets losmaken, iets opgeven;
zie ook WL.
ἄλλων ἔργων ἀφεμένους
ἀφεμένους...ἐκέλευσε...συλλεγέσθαι: de geïmplceerde subjectsaccusativus bij συλλεγέσθαι is αὐτούς ; het participium congrueert daarmee.
ἐπὶ τὴν ἀκρόασιν ἐκέλευσε τοῦ
τοῦ νόμου: genitivus obiectivus, afhankelijk van τὴν ἀκρόασιν.
νόμου
συλλέγεσθαι καὶ τοῦτον ἀκριβῶς ἐκμανθάνειν· ὃ δὴ πάντες
πάντες...οἱ νομοθέται: πάντες...οἱ ἄλλοι νομοθέται.
ἐοίκασιν οἱ
νομοθέται παραλιπεῖν.
176. Καὶ τοσοῦτον
τόσουτον...ὥστε: zozeer…dat.
οἱ πλεῖστοι τῶν ἀνθρώπων ἀπέχουσι
ἀπέχουσι...τοῦ ζῆν: ἀπέχω τινός: van iets verwijderd zijn;
τοῦ ζῆν: gesubstantiveerde infinitivus met lidwoord.
τοῦ κατὰ τοὺς
οἰκείους
οἰκείους: i.e. nationale.
νόμους ζῆν, ὥστε σχεδὸν αὐτοὺς
αὐτοὺς: i.e. τοὺς νόμους.
οὐδ᾿ ἴσασιν, ἀλλ᾿ ὅταν
ἐξαμαρτάνωσι, τότε παρ᾿ ἄλλων μανθάνουσιν ὅτι τὸν νόμον
παραβεβήκασιν. 177. οἵ τε τὰς μεγίστας καὶ κυριωτάτας
κυριωτάτας: κύριος: belangrijk.
παρ᾿ αὐτοῖς ἀρχὰς
διοικοῦντες ὁμολογοῦσι τὴν ἄγνοιαν· ἐπιστάτας
ἐπιστάτας: i.e. professionele deskundigen;
de predicatieve accusativus congrueert met ὑπισχνουμένους.
γὰρ παρακαθίστανται τῆς
τῆς...οἰκονομίας: genitivus obiectivus, afhankelijk van ἐπιστάτας
τῶν πραγμάτων οἰκονομίας τοὺς
τοὺς...ὑπισχνουμένους: ὑπισχνέομαι: met klem verzekeren.
ἐμπειρίαν ἔχειν τῶν
τῶν νόμων: genitivus obiectivus, afhankelijk van ἐμπειρίαν.
νόμων
ὑπισχνομένους. 178. ἡμῶν
ἡμῶν: genitivus, afhankelijk van ὁντινοῦν.
δ᾿ ὁτινοῦν
ὁντινοῦν τις ἔροιτο τοὺς νόμους: ἐρωτάω τινά τι: iemand (τινα) naar iets (τι) vragen.
τις ἔροιτο τοὺς νόμους ῥᾷον
ῥᾷον ἂν εἴποι: οὗτος ῥᾷον ἂν εἴποι.
ἂν
εἴποι πάντας
πάντας: sc. τοὺς νόμους.
ἢ τοὔνομα τὸ ἑαυτοῦ. τοιγαροῦν
τοιγαροῦν: (τοι + γάρ + οὖν) dan ook; benadrukt het logische verband.
ἀπὸ τῆς πρώτης εὐθὺς
αἰσθήσεως αὐτοὺς
αὐτοὺς: object, zowel bij ἐκμανθάνοντες, als bij ἔχομεν.
ἐκμανθάνοντες ἔχομεν ἐν ταῖς ψυχαῖς ὥσπερ
ἐγκεχαραγμένους
ἐγκεχαραγμένους: predicatieve accusativus, congrueert met αὐτούς.
, καὶ σπάνοις μὲν ὁ παραβαίνων, ἀδύνατος δ᾿ ἡ
ἡ τῆς κολάσεως παραίτησις: i.e. ontsnapping aan de straf door het maken van verontschuldigingen.
τῆς
κολάσεως παραίτησις.
 
Vertaling
Tekst
Aantekeningen
 
  Flavius Josephus
  Andere auteurs
Omhoog