Θαλλώ, -οῦς, ἡ: Thallo (‘zij die doet gedijen’); een van de Horae (Seizoenen) of Charites (Gratiën).

PoO8,106
Θέογνις, -ιδος, ὁ: Theognis; eind 6e eeuw v.C., aristocratische dichter uit Megara (Gr.). Fragmenten, voor een groot deel in elegische vorm, van vooral drinkliederen, resten. Veel liederen zijn ten onrechte op zijn naam gezet.

PN1,630a
Θρηίκιος (adi.): Thracisch, Thracië ligt in Noord-Griekenland.
T9,4
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  Flavius Josephus
  Andere auteurs
Omhoog