Σικελία, -ας, ἡ: Sicilië; eiland ten zuiden van Italië.

PN1,630a
Σωκράτης, ους, ὁ: Sokrates; 5e eeuw v.C., filosoof, leermeester van Plato, door Plato opgevoerd als gesprekspantner in zijn dialogen.

PP326e
Σόλων, -ωνος, ὁ: Solon; 6e eeuw v.C., wetgever van de Atheners.

JA2,154
στόα, -ας, ἡ: Stoa; filosofische school, genoemd naar de zuilengang op de Atheense markt, gesticht door Zeno (ca. 300 v.C.).

JA2,168
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  Flavius Josephus
  Andere auteurs
Omhoog