Μεγαρεῖς, -έων, οἱ: inwoners van Megara, stad op Sicilië, idem op de Isthmus (Gr.).

PN1,630a
Μίδας, -εω, ὁ (Jon.): Midas; Phrygisch vorst, spreekwoordelijk rijk.

T9,6
Μωυσῆς, -έως, ὁ: Mozes; wetgever van de Joden; DeTora/Pentateuch staat op zijn naam.

JA2,145
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  Flavius Josephus
  Andere auteurs
Omhoog