Λακεδαίμων, -ονος, ὁ: Lacedaemon, landstreek rond Sparta op de Peloponnesis (Gr.).

PN1,629b
Λακεδαιμόνιοι, -ων, οἱ: Lacedaemoniërs, Spartanen.

JA2,172
Λοκροί, -ῶν, oἱ: Locriërs; bewoners van de streek Locris in Zuid-Italië.

JA2,154
Λυκοῦργος, -ου, ὁ: Lycurgus; mythische wetgever van de Spartanen.

JA2,154
Λυσίμαχος, -ου, ὁ: Lysimachus; 2e/1e eeuw v.C., auteur van Aegyptiaca (met antisemitische trekken).

JA2,145
 
 
 
 
 
 
  Flavius Josephus
  Andere auteurs
Omhoog