Κινύρας, -εω (Jon.), ὁ: Cinyras; oude priesterkoning van Cyprus; spreekwoordelijk rijk.

T9,4
Κλεινίας, -ου: Clinias; Cretenzische gesprekspartner in Plato’s Nomoi.

PN1,629c
Κνώσιος (adi.) : van Cnossus; stad op Creta.

PN1,629c
Κρῆτες, -ῶν, οἱ: Cretenzers; bewoners van Creta (eiland, Gr.).

JA2,172
Κρονίδης, -ου, ὁ: afstammeling/zoon van Cronus; patronimicum van Zeus.

PlS3,4
Κύκλωψ, -ωπος, ὁ: Cycloop; mytisch eenogig wezen.

T9,3
Κύρνος, -ου, ὁ: Cyrnus; geadresseerde van gedichten van Theognis.

PN630a
 
 
  Flavius Josephus
  Andere auteurs
Omhoog