Ἡγέμονη, -ης: Hegemone (‘zij die leidt’); een van de Charites (Gratiën).


PoO8,106
Ἥφαιστος, -ου, ὁ: Hephaestus; zoon van Zeus en Hera, god van het vuur en de smeedkunst.
PP321d
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  Flavius Josephus
  Andere auteurs
Omhoog