ἐλευθέριος (adi.): zie Ζεύς.

XO7,1
Ἕλλην, -ηνος, ὁ: Inwoner van Hellas, Griek.

JA2,154
Ἐνυάλιος, -ου: Enyalius; oude oorlogsgod.

PoO8,106
Ἐπιμηθεύς, -έως: Epimetheus ('hij die achteraf denkt'); broer van Prometheus.

PP320d
Ἑρμῆς, -οῦ, ὁ: Hermes; zoon van Zeus en Maia, boodschapper van de goden.

PlP322c
 
 
 
 
 
 
 
 
  Flavius Josephus
  Andere auteurs
Omhoog